تعالی سازمانی

 

     چشم انداز 

       قرار گرفتن در( زمره) ده شرکت برتر تولید کنندگان و صادرکنندگان آمیزه های پلیمری تا سال 1407 در خاورمیانه

 

 

     

     مأموریت

       تولید کامپاند و مستربچ با کیفیت بالا در محیطی سالم، ایمن با حفظ موارد بهداشتی مبتنی بر مدیریت بهینه منابع، ارتقاء                   سرمایه های انسانی و کسب رضایت همه ذینفعان سازمانی

 

 استراتژی کلان سازمان                                     

         - ارتقاء سطح رضایتمندی کلیه ذینفعان

                  - حفظ، ارتقاء، نگهداری و توان افزایی منابع انسانی شرکت از طریق آموزش

                                - کاهش توقفات و افزایش بهره وری در تولید با تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

 

8/7/2019 12:33:02 PM