زیره کفشالاستومرهای گرمانرم (TPE)  یک انتخاب مناسب برای زیره کفش در مقایسه با دیگرمواد پلیمری برای مثال  PVC-PU هستند. این انتخاب به دلیل خواص چگالی، فرآیندپذیری، دوام و مکانیکی مناسبتر آنهاست.

1. کامپاند TPE

2. مستربچ مشکی و رنگی

3. مستربچ پرکننده معدنی

 

4/24/2017 7:38:39 AM