فیلم های BOPP , CPP

صنعت بسته بندی مواد غذایی بدون نقش BOPP & CPP قابل تصورنیست. تکنولوژی بالا در فرآیند تولید فیلم PP، تاثیر مواد انتخابی را کمرنگ میکند.

پویا پلیمر تهران استفاده از مواد اولیه زیر را ارائه میدهد:

1.مستربچ پرکننده

2. مستربچ مشکی و سفید

3.مستربچ آنتی استاتیک، لیز کننده و آنتی بلاک

4. مستربچ براق کننده

5. مستربچ کمک فرآیند

4/24/2017 5:44:32 AM