مستربج پر کنندهاصطلاح پرکننده برای مواد معدنی به این دلیل به این دلیل اطلاق می شود که این ترکیبات جایگزین پلیمر در محصولات نهایی شده و باعث کاهش میزان مصرف پلیمر می شوند. پرکننده های معدنی به صورت عمده در بیشتر صنایع پلاستیک استفاده می شوند.

ویژگی ها و خواص:

 • کاهش قیمت
 • افزایش چاپ پذیری
 • افزایش خروجی دستگاه
 • کاهش سیکل تولید
 • افزایش استحکام ایستایی قطعه
 • افزایش دانسیته 
 • کاهش جمع شدگی بعد از سرد شدن
 • کمک به میکس بهتر مواد درون سیلندر اکسترودر و ایفای نقش آنتی بلاک 
 • کمک به کاهش مصرف پلاستیک و حفظ محیط زسیت
 • جایگزین پلیمری (تا 70٪ با توجه به کاربرد خاص)
 • مورد تایید  سازمان غذایی (در برخی از محصولات)

پویا پلیمر تهران چندین فرمول برای مستربچ پرکننده در تمامی کاربردها تحت نام تجاری CALFIN و CALSIN  فراهم کرده است.

4/19/2017 7:40:43 AM