مستربچ آنتی استاتیک


پلیمرها به عنوان یک ماده عایق الکتریکی، دارای بار ساکن در سطح به خصوص در مورد فیلم و الیاف ایجاد میشود، که سطح بزرگتری به نسبت حجم دارند. این بار ساکن ایجاد شده منجر به نتایج نامطلوبی میگردد. به عنوان مثال، می تواند موجب ایجاد شوک الکتریکی به فرد رسیدگی کننده داشته، مانع از باز کردن فیلم تولید شده در طول فرآیند بسته بندی، محدود کردن سرعت روند، جمع آوری گرد و غبار و مشکل اختلال در وضوح ،شروع یک احتراق و یا باعث انفجار گردد. مواد افزودنی آلی ضد الکتریسیته ساکن از بخش آبدوست و آبگریز تشکیل شده است و در یک ناسازگاری کنترل شده با ماتریس پلیمری باعث مهاجرت به سطح میشود و تشکیل یک لایه قطبی داده که باعث جذب آب از جو خواهد شد. این لایه میکروسکوپی مسئول هدایت / پراکنده گی استاتیک می باشد. این مکانیزم در نتیجه رطوبت موجود در جو است. هر چه رطوبت بیشتر، هدایت بالاتر، مقاومت سطح کمتر و فروپاشی شارژ کوتاه تر خواهد بود. مستربچ های متفاوت ضد الکتریسیته ساکن توسط تیم پویا پلیمر تهران برای غلبه بر بار ساکن برای کاربرد های گوناگون مختلف تحت نام تجاری از POYAD AS طراحی شده اند.

4/22/2017 7:09:55 AM