مستربچ آنتی بلاک

 

لایه های پلیمری تمایل به چسبندگی به یکدیگردارند، به منظور جلوگیری از این پدیده که ممکن است مشکلاتی درطول فرایند و هزینه  ایجاد کند، استفاده ازمستربچ آنتی بلاک پیشنهاد میشود. این مستربچ موجب می شود سطح به اندازه ای زبر شده تا یک فضای خالی بین دو لایه فیلم برای جلوگیری ازچسبندگی ایجاد شود. عامل آنتی بلاک میتواند آلی یا غیر آلی و همچنین طبیعی یا مصنوعی باشد. از آنجاییکه  ممکن است اثرات منفی دیگری بر روی خواص فیلم مانند خواص نوری براقیت، چاپ، کیفیت آبکاری، خواص نفوذ پذیری و غیره ایجاد کند، انتخاب صحیح عامل آنتی بلاک و پخش مناسب در ماتریس پلیمری نکته کلیدی است. پویا پلیمر تهران طیف گسترده ای از انواع مستربچ آنتی بلاک برای نیازهای مختلف بازار تحت عنوان نام تجاری  POYAD AB فراهم کرده است.

4/22/2017 7:13:06 AM