مستربچ اصلاح کننده معدنی


مواد معدنی قادر به پوشش برخی از معایب پلیمر مانند انقباض، ثبات ابعادی، سفتی و استحکام  و دیگر ویژگی های کلیدی مانند براقیت سطح ، شفافیت، مقاومت به ضربه، رنگ، کشیدگی و غیره است. شرکت پویا پلیمر تهران اصلاح کننده معدنی به طور خاص به منظور بهبود نقاط ضعف پلیمر بدون (یا با حداقل) تاتیر بر دیگر خواص ارائه میکند.

 

4/22/2017 8:02:31 AM