مستربچ اصلاح کننده ویسکوزیتهسیالیت پلیمرها به منظور تنظیم در پروسه های مشخص باید اصلاح گردد که شامل افزایش MFI، تغییر در توزیع وزن مولکولی و تنظیم گرانروی مذاب است. پویا پلیمرتهران گرید های متفاوتی برای کاربردهای مختلف تحت نام تجاری POYAD VM ارائه می دهد.

4/22/2017 8:08:55 AM