مستربچ بازدارنده شعلهمستربچ بازدارنده شعله موادی هستند که ایجاد مقاومت در برابر شعله ،سرکوب یا به تاخیر انداختن وجلوگیری از گسترش شعله های آتش میکند. سه نوع اصلی مستربچ مقاوم در برابر شعله شامل مواد معدنی، ترکیبات ارگانوهالوژن و ارگانوفسفر میباشد. پویا پلیمر تهران طیف گسترده ای از مستربچ ها و ترکیبات مقاوم در برابر آتش برای استفاده در کاربردها و نیازهای متفاوت بازار فراهم ساخته است.

4/24/2017 2:44:45 AM