مستربچ براق کنندهماده فلورسنت سفید یا مستربچ براق نوری برای استفاده در براقیت یا حذف زردی پلاستیک استفاده میشود.این دسته از مواد نور طیف  UV را جذب و نور ناحیه آبی در طیف مرئی به منظور بازدهی روشن تر و ظاهری تازه تر را منتشر می کنند.

4/22/2017 8:11:41 AM