مستربچ تازه نگهدارنده

گاز اتیلن و همچنین دی اکسید کربن موجود در بسته بندی داخل سبزی و میوه ها در اثر گذر زمان ممکن است به کیفیت مواد غذایی در طول ذخیره سازی و در زمان حمل و نقل اثر منفی داشته باشد. مستربچ تازه نگه دارنده پویا پلیمر تهران قادر است طعم، مزه و طراوت مواد غذایی را حفظ کند.

4/24/2017 2:47:33 AM