مستربچ تثبیت کننده حرارتپلیمرها به حرارت حساس هستند در نتیجه موجب شکست زنجیره پلیمر و در نتیجه کاهش خواص مکانیکی و نوری مواد پلاستیکی میشوند. تثبیت کننده های حرارتی (به آنتی اکسیدانت نیز معروف است) از تخریب پلیمرها در طول فرایند محافظت میکند و با اجتناب از تشکیل رادیکالهای آزاد (ازعوامل کمپلکس و یا تجزیه هیدروپراکسیداز) و یا با کاهش میزان رادیکال ها (با استفاده جاذب رادیکال یا اهدا کنندگان هیدروژن) این تخریب را به تاخیر می اندازد. شرکت پویا پلیمرتهران نمونه های متفاوت از مستربچ تثبیت کننده حرارت با توجه به کاربردهای مختلف تحت نام تجاری از POYAD AO ارائه می دهد.

4/24/2017 2:09:57 AM