مستربچ خوشبو کنندهمواد آلی که از مرحله پلیمریزاسیون ماتریس پلیمر و یا در فرآیندهای تشکیل پلیمرازسیون باقی می ماند ، معمولا دارای بوی بد هستند و همچنین ممکن است خطرات بهداشتی ایجاد کند. مستربچ خوشبوکننده پویا پلیمر تهران این مواد شیمیایی آلی را جذب کرده و بوی نامطبوع آنها را کاهش یا جایگزین می کند.

4/24/2017 3:18:31 AM