مستربچ صدفیظاهر متفاوت بسته بندی مواد غذایی برای رسیدن به رضایت مشتری در تمامی بخش های مربوط به بازار نقش اصلی در ارزش گذاری به  این محصولات است. ظاهرصدفی بسته بندی فیلم به عنوان مثال BOPP، CPP، و غیره  کاملا شناخته شده است. مستربچ مروارید گون پویا پلیمر تهران برای کاربرد مناسب با توجه به پروسه، قیمت و مشخصات مورد نیاز مشتری طراحی شده است و با نام تجاری POOYAPEARL معرفی میشود.

4/24/2017 3:29:40 AM