مستربچ ضد مه

با توجه به اختلاف درجه حرارت در داخل و خارج یک فیلم بسته بندی مواد غذایی و یا پوشش گلخانه ای، تراکم بخار آب به صورت قطرات در سطح داخلی فیلم شفاف ایجاد شده که به مه معروف است.مه گرفتکی موجب کاهش انتقال نور و درنتیجه رشد کندتر گیاه در گلخانه و وضوح کمتر در بسته بندی مواد غذایی می شود، همچنین گیاهان با توجه به اثر لنز (در گلخانه) آسیب دیده شده و مواد غذایی و محصولات کشاورزی از چکیدن  قطرات آب فاسد می شود. ماده افزودنی ضد مه برای جلوگیری از چنین مشکلاتی به مواد شیمیایی آلی ساختار فیلم گنجانیده می شود. سازگاری کنترل شده  مواد افزودنی ضد مه و پلیمری باعث مهاجرت به سطح فیلم که مسئول تشکیل یک لایه قطبی میشود. انرژی سطح فیلم موجب افزایش عملکرد انرژی آب میشود، در نتیجه زاویه تماس کاهش میابد و سطح گسترده آب به عنوان یک فیلم نازک مانع از تغییر شکل قطرات می شود. پویا پلیمر تهران انواع مختلفی از مستربچ ضد مه با سرعت مهاجرت کنترل شده با عملکرد مناسب تحت نام تجاری POYAD AF ارائه می دهد.

4/24/2017 3:25:12 AM