مستربچ ضد میکروب

میکروارگانیسم ها مانند باکتری ها، جلبک ها، قارچ ها و کپک میتواند ایجاد آلودگی و لکه و در نتیجه فساد در خواص مواد شود. مواد افزودنی ضد میکروبی می تواند از سطح پلیمر محافظت کند.علاوه بر این سرعت رشد میکروارگانیسم ها را در سطح به منظور بهداشت و سلامت ماده، کنترل و کاهش دهند. شرکت پویا پلیمر تهران انواع مختلف مستربچ ضد میکروبی تحت نام تجاری POYAD AM ارائه می کند.

4/24/2017 3:27:23 AM