مستربچ لیز کننده

فیلم های پلیمری به چسبندگی بر روی سطح فلز و دیگر سطوح فیلم، با توجه به ضریب بالای اصطکاک (COF)، که موجب محدودیت در سرعت فرآیند میشود گرایش زیادی دارند. مهاجرت مواد افزودنی لیز کننده همراه با سازگاری کنترل شده با مواد پلیمری، ضریب اصطکاک را کاهش می دهد.سرعت مهاجرت مربوط به ساختار شیمیایی، لغزش و نوع پلیمر باید تحت کنترل باشد. طیف گسترده ای از محصولات  لیزکننده به طور خاص برای کاربردهای متفاوت تحت نام تجاری POYAD AB و SL طراحی شده است.

4/22/2017 7:05:34 AM