مستربچ مانع پذیر IR


به منظور جلوگیری از دست دادن حرارت در طول سردی شب و شبنم زدگی در طول روز در گلخانه و تونل های کوچک / بزرگ،  استفاده از مادون قرمز(IR) در ساختار فیلم گلخانه ای به عنوان "فیلم گرمازا" عنوان میشود. در صورت وجود هوای گرم، کاهش زمان دما در طول روز ضروری است در نتیجه مستربچIR  مانع پذیر به نام "IR بازتابنده " مورد استفاده قرار میگیرد. مانع پذیریIR  برای رسیدن به شرایط مطلوب و حداکثر رشد در پروسه اقتصادی راهی مقرون به صرفه برای کشاورزان به منظور افزایش بازده و بهبود تولید محصولات کمک می کند. مستربچ مانع پذیر پویا پلیمر تهران تحت نام تجاری  POYAD IR معرفی و ارائه شده است.

4/22/2017 7:57:27 AM