مستربچ کمک فرآیند


شکست مذاب (همچنین پوست ماری، پوست پرتقالی و یا موج زیک زاکی نامیده میشود) یک پدیده فیزیکی منفی است که در طول فرایند با ویسکوزیته بالا پلی الفین (به عنوان مثال mLLDPE) و یا پلیمرهای دیگر در شرایط سرعت بالا (به عنوان مثال اکستروژن با سرعت بالا و یا محدوده فاصله باریک) رخ میدهد، که باعث ایجاد الگوهای نامطلوب در سطح و کاهش براقیت و شفافیت میشود. شکست مذاب (AMF) و یا پلیمر کمک فرآیند (PPA) یک راه حل مناسب  به شمار میرود که در نقش یک روان کننده و پلیمر مذاب به راحتی بدون چسبندگی مداوم ولیزخوری حرکت کند. انواع مختلف مستربچ کمک فرآیند برای کاربردهای متفاوت تحت نام تجاری POYAD PA فراهم گردیده است.

4/22/2017 7:45:06 AM