معرفی مدیران

                                                               

            محسن هنریان

            مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت پویا پلیمر تهران

           

 

 

 

            سانگ او چوی

             رئیس هیات مدیره شرکت پویا پلیمر تهران

       

 

 

  

              سعید محمدی یگانه

                 عضو هیات مدیره شرکت پویا پلیمر تهران

 

 

 

 

 

 

8/7/2019 8:32:21 AM