نشستها و همایشها

 

مصاحبه با آقای دکترعلی علیخانی مدیر بازار یابی و خدمات فنی شرکت پویا پلیمر تهران تولید کننده کامپاند و مستربچ (ماهنامه مدیریت نوین، شهریور 97)

استفاده از دانش روز از شاخصه های موفقیت شرکت پویا پلیمر تهران

 

8/26/2019 11:38:22 AM