پوشک بچه


 

هیچ چیز نمی تواند احساس ناخوشایند شما را هنگامیکه پوست کودک حساس شما در اثر پوشک دچار سوختگی شده است تسکین دهد. انتخاب مواد نقش مهمی در کیفیت پوشک دارد.

پویا پلیمر تهران مواد اولیه زیر را ارائه میدهد:

1. مستربچ مقاوم کننده

2. مستربچ سفید

3. مستربچ پرکننده معدنی

4. مستربچ ضد اصطحکاک و الکتریسیته

5. انواع کامپاند

4/24/2017 7:09:17 AM