چارت سازمانی

  معرفی مدیران

                                    محسن هنریان

                                         مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت پویا پلیمر تهران

                                    سانگ او چوی

                                         رئیس هیات مدیره شرکت پویا پلیمر تهران

                                    سعید محمدی یگانه

                                        عضو هیات مدیره شرکت پویا پلیمر تهران

 

واحدها

8/7/2019 8:32:21 AM