کابلفرمولاسیون جدید برای کاربردهای سیم و کابل با بهبود فرآیند پذیری، خواص مکانیکی و مقاومت در برابر شعله تولید گردیده و توسعه در بخش های مختلف ،با اهداف زیرزمینی و سطح زمین، و در بعضی مواقع در عمق اقیانوس و در برخی از سخت ترین شرایط  جوی قابل تصور است.

1. انواع کامپاند

2.  مستربچ مشکی

3. مستربچ کمک فرآیند

4. مقاومت کننده در برابر گرما

5. مستربچ پر کننده معدنی

6. مستربچ ضد شعله

7. آلیاژ مهندسی

4/30/2017 12:38:29 AM