کامپاند خود رنگ

رنگدانه ماده ای است که باعث تغییر انعکاس و یا انتقال نور شده که به عنوان یک جاذب انتخابی طول موج عمل میکند. انتخاب یک رنگ برای یک کاربرد خاص نکته کلیدی است که در ارتباط با تناژ رنگی، سایه رنگ، شفافیت، گرما و ثبات نور، تاییدیه غذایی و همچنین قیمت می باشد. پویا پلیمر تهران کامپاند با ترکیبات رنگ مشخص شده برای پایه پلیمرهای مختلف به عنوان مثال، PE، PP، PS، ABS، PC، PET، PA، PMMA و پلیمر آلیاژ فراهم آورده است.

5/9/2017 4:35:01 AM