کامپاند ضد شعله

کامپاند ضد شعله (HFFR) دارای ترکیبات فاقد هالوژن (LSFOH)، به سرعت در حال پیشرفت و پاسخگویی به الزامات مورد نیاز، تولید کم گازهای خورنده و سمی و ویژگی های انتشارکم آتش در کاربرد های مختلف مانند کابل، پنل ساختمانی و مشخصات. پویا پلیمر تهران ترکیب HFFR خود را تحت نام تجاری POOYAFLEX ارائه می دهد.

5/9/2017 4:01:46 AM