کامپاند مشکی

دوده توسط احتراق ناقص محصول نفت سنگین تولید شده است. این ماده در پلاستیک به عنوان یک جاذب UV، هادی الکتریکی و یا رنگدانه سیاه استفاده شده است. پویا پلیمر تهران ترکیبات مشکی در کامپاند مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی برای پوشش دهی محصول با توجه به نیاز مشتری فراهم می کند.

5/9/2017 4:26:32 AM