کامپاند TPE

الاستومرهای گرمانرم (TPE) که پلاستیک گرمانرم نیز نامیده می شود، رنجی از کوپلیمر یا آلیاژ پلیمری است که خواص و رفتار الاستومری در فرایند از خود نشان میدهد. طبقه بندی های مختلف از جمله  TPE-S، TPE-O ،TPE-V TPV، TPU  وغیره در بازارهای مختلف از جمله صنایع خودرو (که بزرگترین سهم بازاررا در سال 2014 را به خود اختصاص داده است) صنایع ساختمانی، کفی کفش، سیم و کابل، و غیره را پوشش می دهد. پویا پلیمر تهران ترکیبات TPE تحت نام تجاری  HITON & COFLEX فراهم می کند.

5/8/2017 6:19:31 AM