مستربچ مشکی

مستربچ مشکی در صنایع متنوعی از جمله فیلم های پلی اتیلن، لوله و صنایع تزریقی کاربرد دارد.

مستربچ سفید

مستربچ سفید در صنایع متنوعی از جمله فیلم های پلی اتیلن، لوله ، گونی بافی و صنایع تزریقی کاربرد دارد.

مستربچ کربنات کلسیم

مستربچ کربنات کلسیم در صنایع متنوعی از جمله فیلم های پلی اتیلن، لوله، گونی بافی و صنایع تزریقی کاربرد دارد.

مستربچ افزودنی

مستربچ های افزودنی در صنایع متنوعی از جمله فیلم های پلی اتیلن و صنایع تزریقی کاربرد دارد.